Regler / Priser for Klubfly

1. Formål

Formålet med RFK-KLUBFLY er, at hjælpe Roskilde Flyveklubs medlemmer til at flyve under sikre forhold og til den lavest mulige pris.

2. Medlemskab

Piloter og elever på Roskilde Flyveklubs Flyveskole, som er medlemmer af Roskilde Flyveklub og af Roskilde Flyveklubs Selvrisikofond (obligatorisk), samt flyejere kan blive medlemmer af RFK-KLUBFLY. Dette sker ved henvendelse til RFKs forretningsfører John Christensen.

Ansøgere

Før du kan blive oprettet i Bookingsystemet bedes du kontakte Klubflys formand for en snak om din flyveerfaring.

Afhængig af dine erfaringer, kvalifikationer, kendskab til EKRK lufthavn og luftrum samt kendskab til Roskilde Flyveklub, kan et Initial Check Out med en af Klubfly godkendt instruktør komme på tale.

Når du derefter via forretningsføreren i RFK er meldt ind i Klubfly, downloader du dokumentet Tilmelding til myWebLog. Det understregede er et LINK der udfyldes og sendes til bookingadministrator som vedhæftning til en e-mail.

3. Sikkerhed

PIC skal altid kunne redegøre for at vægt/balance, start og landingsdistancer samt brændstof overholder kravene til den konkrete flyvning og flyveplads med hensyntagen til konkret vejr og baneforhold.

En grundig pre-flight inspektion før flyvningen skal udføres, herunder check af flyets papirer. Eventuelle skader eller uoverensstemmelser, der ikke er nævnt tidligere skal rapporteres til Klubfly før flyvning.

Hvis du ønsker det, kan du booke en briefing om maskinen hos flyveskolen. Det kan anbefales, hvis maskinen er ny for dig.

Forlad aldrig en trækstang uden opsyn, når den er fastgjort til et fly.

Flyet skal trækkes helt ud af hangaren og ud på den gule linje på taxi vejen inden motor start.

Flyets motor skal standses på den gule linje ved kørsel til hangar.

Rygning i flyene er ikke tilladt.

Få at opnå og fastholde et højt sikkerhedsniveau skal alle hændelser og sikkerhedsproblemer (store som små) rapporteres til Klubfly. Sikkerhedsrapport findes nedenstående under 8. Øvrige forhold.

Læs “Anmærkninger/Remarks” på bookingsiden, før du booker fly samt inden flyvningen.

4. træningstilstand

Som noget nyt stiller Klubfly krav til Pilotens træningstilstand, før der kan bookes og flyves solo med Klubfly’s maskiner.

En pilot i Klubfly skal opfylder mindst at være i det gule felt i Klubfly’s træningsbarometer. Se nærmere ved at klikke på linket. Såfremt man befinder sig i det røde felt er kravet, at man flyver en tur med en instruktør, som er medlem af Roskilde Flyveklub og Klubfly. Når instruktøren har noteret træningsflyvningen, gælder denne i 6 måneder. 

Såfremt denne regel ikke overholdes, kan man påregne karantæne eller eksklusion i Klubfly, lige som det ikke kan udelukkes at få konsekvenser i form af hel eller delvis manglende dækning fra Selvrisikofonden eller flyets forsikring, såfremt der skulle opstå skade på flyet.

5. Booking, logning og føring af journaler samt annullering

Al flybooking foregår online via myWebLog. Flyvning i Klubfly uden forudgående booking må ikke forekomme.

Download Mini-guide til myWebLog (pdf)

Link til myWebLog er: https://www.myweblog.se

Bookingen kan også foretages via mobiltelefon. I så fald anbefales følgende link: app.myweblog.se 

Der kan desuden downloades en Android App ”Connect to myWebLog” mod en mindre betaling. Fra denne kan der bookes men ikke logges.

Book aldrig mere tid end nødvendigt.

Systemet sender som standard e-mail ved oprettelse, ændring og sletning af booking samt én dag før bookingen. 

Hvis du har oprettet en kø-reservering, får du også mail hvis du er kommet forrest i køen og dermed har fået flyet.

Du får også en mail hvis der skrives nye anmærkninger på fly, hvor du har en fremtidig booking.

Du kan ændre dine personlige e-mail-indstillinger når du er logget ind. Det gøres under Profil > Indstillinger.

Bemærk, at den pilot, som foretager bookingen, også er ansvarlig for logningen af flyvningen og for betalingen.

Den, som udfylder den sidste linje på en side i den røde rejsedagbog, bedes tage et billede af siden og sende den til flyadm@rfk.dk. Tag eventuelt et billede af venstre side og et af højre side og send dem begge.

Anmærkninger

Enhver kan lave en gul anmærkning. Hvis der imidlertid laves en rød anmærkning, SKAL piloten informere flyejeren eller John E Christensen. En rød anmærkning medfører at flyet groundes.

Heldagsbooking

Booking i 12 timer eller derover betragtes som heldagsbooking. Heldagsbooking kræver mindst 2 timers flyvning på hverdage og mindst 3 timers flyvning pr. dag på lørdage samt søn- og helligdage.

Dispensation herfra kan gives efter forudgående aftale med formanden.

Dispensation er ikke nødvendig ved deltagelse i annoncerede klubture i RFK.

Ved heldagsbooking, hvor der ikke er fløjet minimumstid, afregnes den manglende tid til kr. 200 pr. time. Gebyret tilfalder flyejeren. Hvis minimumstid ikke har kunnet opfyldes på grund af u-forudsagt vejr eller andre uforudsigelige forhold, underrettes betalings administratoren. Book aldrig mere tid end nødvendigt.

 Bookinger på mere end tre dage samlet, skal aftales med formanden eller flyejeren.

Logning i myWebLog

Valget af bookingsystemet myWebLog, er bl.a. sket for at muliggøre logning efter endt flyvning. Logningen giver mange fordele, herunder administration og flyenes vedligeholdelse. Det er derfor et krav, at hver flyvning også logges i myWebLog. Rejsedagbogen skal føres som hidtil, og er det officielle dokument.

Logningen i myWebLog bør ske umiddelbart efter flyvningen, og inden den efterfølgende logning af hensyn til kontinuiteten i de overførte tider og tachotal. Skulle Starttacho imidlertid ikke stemme, kan den rettes manuelt. Se Mini-guide til myWebLog ovenfor.

Prisen for flyvningen beregnes, men betaling skal ske som hidtil til flyets konto som anført nedenfor under Betaling. Indtil videre anvendes saldoen fra myWebLog ikke.

Føring af journaler & tachotid

Ved føring af flyets journal (Rejsedagbogen), skal du tydeligt angive navn eller dit flyvernavn (NNN) og altid suppleret med dit Klubfly-nummer (f….). Dit flyvernavn (NNN) må ikke anvendes alene i journalen, da det ikke er éntydigt. 

Såfremt starttachotiden ikke stemmer, føres den rigtige starttacho på den følgende tomme linje, hvorefter der fortsættes normalt. Der må ikke rettes i det tidligere førte tachotal.

I tilfælde af uoverensstemmelse til den elektroniske logning, er det den manuelle Rejsedagbog, som gælder

Annullering

Annullering skal ske senest dagen før med mindre særlige forhold gør sig gældende såsom sygdom, dårligt vejr, tekniske problemer eller lignende. Ved tidligere hjemkomst bør resttid afbookes af hensyn til andre brugere.

Ved annullering mere end 2 dage før bookingen, skal man give besked (der skal være hak i boksen med teksten ”Send e-mail til involverede medlemmer.”

Manglende overholdelse af booking reglerne kan medføre udelukkelse fra bookingsystemet.

Udeblivelse

Ved udeblivelse fra en booket flyvning, opkræves et udeblivelsesgebyr på kr. 200 pr. booket time med de begrænsninger, som er anført under Heldagsbooking (max 2 timer på hverdage og 3 timer i weekend og helligdage pr. dag). Gebyret tilfalder flyejeren.

6. Regler for brug af fly

Flyene skal altid efterlades aflåst og forsvarligt parkeret. Fly, hvor nøglen ligger i flyet, skal naturligvis ikke aflåses i hangar. Uden for hangar skal flyet ved mulighed for høj vind eller vindstød tøjres og rorene altid låses. I hangar må flyet ikke bremses. Kabinen skal være ryddet op, og personlige ejendele og efterladenskaber fjernes. Aflever flyet i samme stand, som du forventer at finde det. Det vil sige, at man i planlægningen skal afsætte tid til at klargøre flyet til den næste flyvning, herunder fjerne insekter fra flyet og rengøre dette samt rydde op i kabinen.

Hvis husdyr medføres skal disse føres i en transportkasse, og flyet skal efterfølgende gøres fuldstændigt rent for eventuelle efterladenskaber og hår.

Flyet må kun landes på kontrollerede lufthavne, AFIS lufthavne, offentlige flyvepladser samt Lindtorp, Haderslev, Endelave Vest og Grønholt. Vær opmærksom på evt. PPR. Hvis du planlægger at lande på en ikke ovennævnt godkendt flyveplads, skal du forud for din første beflyvning af pladsen på typen have formandens godkendelse.

I tilfælde, hvor flyet må efterlades på fremmed plads som følge af dårligt vejr, sygdom eller lignende (dog ikke på grund af tekniske problemer, hvorom der snarest efter problemets opståen foreligger en aftale med formanden eller flyejeren), påhviler det brugeren at afholde udgifter til hjemflyvning, der skal ske snarest muligt.

7. Betaling

Klubfly er ikke momsregistreret, og der kan ikke udstedes kvitteringer med moms uanset hvordan maskinens momsforhold måtte være.

Betaling skal ske via MobilePay eller ved bankoverførsel senest 3 dage efter afsluttet flyvning. Bemærk, at MobilePay nu tager et gebyr på 0,49% af beløbet, som vi bliver nødt til at opkræve, hvis du vælger denne betalingsform.  

MobilePay

Kort efter du har logget flyvningen i MyWebLog skulle du modtage en mail med et link til MobilePay med det rigtige beløb og alle andre nødvendige oplysninger. Bemærk at beløbet i MobilePay betalingen er højere end selve flyningen pga. MobilePays gebyr.

Manuel overførsel

Du kan også betale ved kontooverførsel og undgå gebyr. I den mail du modtager står også kontonummer, beløb og betalingsoplysninger til kontooverførsel. 

Hvis du ikke modtager denne mail, skal du bruge det kontonummer, som er angivet i afsnittet “Fly, priser og nøgler” nedenfor. Ved betaling anføres fly registrering, Klubfly-nr., dato og tachotimer som vist i eksemplet:

CYF f0023 27/5 1,23

Det betyder: Klubfly-medlem f0023 den 27. maj anvendte OY-CYF i 1,23 tachotime. Denne remse kan rummes i de fleste indbetalingssystemers kommentarfelt. Undlad at bruge anden tegnsætning, årstal eller nationalitetsbetegnelse.

Betaling for flere flyvninger, der er opført samlet i logbogen, kan slås sammen til en betaling. Angiv den første dato, hvis der er tale om flere.

Manglende betaling

Der kan pålignes et gebyr på kr. 100 ved manglende eller forkert betaling, ved manglende eller forkerte betalingsoplysninger samt ved manglende eller forkert logning i den røde rejsedagbog eller i MyWebLog. 

Medlemmet må ikke være i restance med kontingenter til klubben eller skylde for tidligere flyvninger.

Startafgift, Rokilde

Som udgangspunkt betaler du startafgifter i lufthavnen efter endt flyvning. Er dette ikke muligt indbetaler du på kontoen til flyet kr. 125,00 for en almindelig start og kr. 37,50 for hver ”billig” start (touch-and-go).

Skulle der tilkomme et åbningsgebyr, indbetales yderligere. Spørg lufthavnen om beløbet.

Startafgifter indbetales selvstændigt til samme konto og på samme vilkår som betalingen for flyvningen som vist i nedenstående eksempel:

Eksempel: CYF f0215 31/5 S1/3

Betyder, at der indbetales kr. 237,50 til dækning af startafgifterne den 31/5 for CYF bestående af 1 almindelig og 3 billige starter. S1 ville betyde en normal start.

Det er yderst vigtigt, at startafgifter betales som anført, da det i modsat fald kan være forbundet med et omfattende arbejde at finde frem til den ikke-betalende pilot. Hvis startafgiften ikke betales rettidigt eller som anført, tillægges efter samme retningslinjer som for flyvning et gebyr.

Heldagsbooking

Betaling for manglende flyvetid i forbindelse med heldagsbooking afregnes separat som vist:

CYF f0023 27/05 -3,34

Det betyder, at medlem f0023 i forbindelse med heldagsbooking mangler at flyve 3,34 tachotime, hvilket angives ved at sætte minus foran timetallet. Dato angives som første dato, hvis flere.

Herfor indbetales 3,34 x 200 = kr. 668,00.

Udeblivelse

Betaling for udeblivelse fra en booket flyvning angives på samme måde som ved heldagsbooking. Se ovenfor. Hvis der er booket 1 time uden fremmøde, indbetales kr. 200. Hvis der er booket 4 timer, og det er en hverdag indbetales kr. 400 svarende til 2 timer, og hvis det er en weekend/helligdag, indbetales kr. 600, svarende til 3 timer. Strækker bookingen sig over flere døgn, adderes betalingerne per døgn.

Eksempel, der er booket 21 timer spændende fra fredag (hverdag) til lørdag. Herfor indbetales ved udeblivelse kr. 1.000, svarende til 5 timer.

Tankning

Tankning i Danmark sker normalt på flyets carnet. Hvis dette ikke er muligt, modregnes det aktuelle udlæg – husk kvittering, som skal videresendes til betalings administrator.

Hvis der tankes kontant i udlandet, modregnes den danske literpris i afregningen. Tankes på carnet i udlandet følger en efterregning på en eventuel merpris i forhold til den danske pris (Roskilde).

8. Praktiske oplysninger

Kontakter

Klubflys formand

Christian Zilstorff

Tlf. 4010 7901 (mobil)

Mail: cz@ddf.dk

Forretningsfører RFK

John Erik Christensen

jmteknik@post1.tele.dk

Tlf. 4011 2204 (mobil)

Booking administrator

Rex Andersen

Tlf. 3051 2450 (mobil)

Mail: rex@it.dk

Kontakt til flyejeren er angivet under det enkelte fly.

Betalings administrator for klubbens fly, BLZ, TFK og RFK

John E. Christensen (se kontaktoplysninger ovenfor)

Betalings administrator for øvrige fly

Rex Andersen (se kontaktoplysninger ovenfor)

Flyenes placeringer

På Google-kortet herunder kan du se hvor flyene holder parkeret i hangarerne. Du kan trække rundt på kortet og zoome ind og ud med rullehjulet på din mus.

Hvis du ikke kan finde den enkelte maskine kan du også åbne kortet i stor størrelse i et nyt faneblad.

BLZ, TFK og BJM bytter plads indbyrdes alt efter hvilket fly, der kommer sidst “hjem”.

CHP står på Hangarvej G. Der findes en “mover” til at flytte flyet med. Hvis ikke man vil bruge denne kræver det 2 personer at skubbe flyet ind i hangaren.

Fly, priser og nøgler

Fly:Type:Pris pr. Tachotime:Bankkonto:Nøgler:
OY-BLZPA28-1511.820Reg: 0712
Konto: 8978443460
I flyet
OY-CHP**DA40 Diamond1.400 (flyvetid) + 9 minutter per benReg: 9570
Konto: 13329737
I flyet
OY-CYFPA281.375Reg: 9570
Konto: 13329737
I flyet
OY-BJMCessna F150M1.075 (skole 1.125)Reg: 0712
Konto:
0724726100
I flyet
OY-TFKPA28-151 1.820Reg: 0712
Konto: 3496898248
I flyet
OY-TOIPA281.375Reg: 9570
Konto: 13329737
I flyet

** Særligt vedrørende OY-CHP: Hvis du ikke har benyttet flyet før, skal du ringe til Klubflys formand før du booker flyet.

Brug af spil og mover i klubbens hangar

SOP – Standard Operational Procedure beskriver brugen af spillet i klubbens hangar på Hangarvej D/E

Download vejledning i brug af spil (pdf)

Download vejledning i brug af mover (pdf)

Tekniske forhold

Enhver skade på flyene skal straks meddeles til formanden. Forhold vedrørende flyenes tilstand, mangler, tekniske problemer m.v. meddeles til flyejeren og gerne med kopi til formanden.

Forpligtelser

Der påhviler den enkelte bruger de forpligtelser, der ifølge lovgivningen påhviler en fartøjschef. Bruger er i alle henseender ansvarlig for det bookede materiel over for flyejer.

Erstatning

Bruger er i alle henseender ansvarlig for det bookede materiel over for flyejer.

Bruger kan i intet tilfælde gøre erstatningskrav gældende for skader ud over, hvad der omfattes af flyets forsikring.

Al færden på flyvepladser/lufthavne af såvel pilot som ledsagere foregår på eget ansvar.

Forsikring

Alle flyene er ansvars- og kaskoforsikret og med passagerforsikring. Den aktuelle selvrisiko samt betingelser fremgår af flyets papirer.

9. Øvrige forhold

Ovenstående bestemmelser gælder ikke for flyejerne. Flyejerne kan dispensere fra ovenstående regler hvad angår egne fly. For det tilfælde, at flyejer dispenserer fra reglerne, meddeles dette i hvert enkelt tilfælde i mail til betalings administratoren.

Checkliste - efter flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse samt Sikkerhedsrapport

Her kan du downloade checklister efter havari eller en alvorlig flyvehændelse samt sikkerhedsrapport.
Checkliste (pdf)

Sikkerhedsrapport (Word)

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.